Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เลย จัดประชุม 3 ฝ่าย เสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
จัดประชุม 3 ฝ่าย
ประกอบด้วย
ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี (สำหรับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ)พร้อมทั้งกำหนด
แนวทางการให้บริการที่เหมาะสมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มที่
ประชุมรับการตรวจสอบ และเสริมสร้างความพร้อมรับการสอบบัญชี
ในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางดำเนินการให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้สามารถจัดทำบัญชี งบการเงิน และ
รายละเอียดประกอบงบการเงินได้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ต่อไป
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5
อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional