Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อำนาจเจริญ จัดประชุมครูบัญชีเยาวชน และฝึกอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน     เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
จัดประชุมครูบัญชีเยาวชน และจัดฝึกอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำ
บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พื่อตอบสนองงาน
พระราชดำริ และขับเคลื่อนโครงการสร้างครูบัญชีเยาวชนเป็นตัวแทนในการ
ถ่ายทอดความรู้บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน และสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับผู้ปกครอง
นักเรียน
โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย
เข้ารับการอบรม
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional