Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.7 จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"     เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
ห้แก่ครูและ
นักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อมุ่งเน้นให้รู้จักวิธีจดบันทึกรายรับ
รายจ่ายของตนเองในแต่ละวัน รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง อีกทั้ง
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบันทึกบัญชีให้กับผู้ปกครอง เพื่อช่วย
ในการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล
ณ โรงเรียนแม่ลานคำ อำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional