Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชี     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ เพื่อมุ่งเน้นการให้ความ
สำคัญกับการทำงานเชิงคุณภาพสำหรับงานตรวจสอบบัญชี และทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส และพึ่งพา
ตนเองได้ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
โดยมี นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เพชรบุรี ร่วมบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติงาน”
โดยมีคณะกรรมการ
ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีตัวแทน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์
โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional