Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร
ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชีของสหกรณ์ (ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์
โดยมีบุคคลภายนอก และหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 126 คน
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional