Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง จัดอบรมการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย
นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญา
ทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ด้านบัญชี
ครัวเรือนสู่ต้นทุนอาชีพ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและแนะนำเทคนิคในการ
สอนบัญชี เพื่อให้ครูบัญชีสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนแนะและติดตามการ
จัดทำบัญชีของเกษตรกรรายบุคคลต่อไปได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 26 คน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัด
ระยองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional