Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะครูบัญชีเยาวชนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
จัดประชุมสอนแนะเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน แก่นักเรียนที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นครูบัญชีเยาวชนในโรงเรียน จำนวน 2 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
และเข้าใจในการจดบันทึกบัญชี สามารถนำไปปรับใช้ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์
และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และมีส่วนร่วมในการคิด เรียนรู้ และ
พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สร้างวินัยให้เกิดกับครอบครัว และสถาบันการศึกษา

อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางบัญชีระหว่างโรงเรียน ยุวเกษตร ครอบครัว
เกษตรกร และชุมชนอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อำเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลำภูติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional