Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินแบัญละการชี      เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
นำโดย นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชี หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"
และหลักสูตร "เจ้าหน้าที่สหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"
โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
รวมถึงหลักจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับ
การเงินการบัญชี การควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ
บริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional