Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พังงา จัดอบรมการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา นำโดย
นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา
พร้อมด้วยข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนา
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญา
ทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ด้านบัญชี
ครัวเรือนสู่ต้นทุนอาชีพ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและแนะนำเทคนิคในการ
สอนบัญชี เพื่อให้ครูบัญชีสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนแนะและติดตามการ
จัดทำบัญชีของเกษตรกรรายบุคคลต่อไปได้
โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทีป
สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการอบรม และ
นายเอนก จีวะรัตน์ ปราชญ์เกษตรกรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดพังงาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional