Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้านักบัญชีทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยนางจำเรียง ช่วยเกื้อ ครูบัญชี
อาสาตำบลท่าแค
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้าบัญชี
ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
และเยาวชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาใช้
ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก
ความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน มีวินัยทางการเงิน รู้จักประหยัดอดออม
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม
ณ โรงเรียนอภยาราม (วัดไพย์) ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional