Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559     เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559
เพื่อให้
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ด้านเทคนิค
การตรวจสอบ การตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และ
รูปแบบรายงาน
โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส จำนวน 44 คน เข้ารับการอบรม
ณ บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท
แอนด์สปา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional