Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.5 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน     เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 5
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์
ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
เพื่อ
รับทราบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับการสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
งานสหกรณ์ สัญญาณเตือนภัยที่ต้องจับตามอง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป

โดยมีสหกรณ์จำนวน 30 สหกรณ์ รวม 30 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องพรรณศิริ
โรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional