Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พะเยา จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการ
ขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรม
ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์กฎหมาย ข้อบังคับ และการใช้ข้อมูลในการบริหารงานและเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบบัญชี
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์พะเยาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional