Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน     เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย
นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
เป็นประธาน
เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการและการ
ประสานความร่วมมือ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและ
ระบบควบคุมภายในสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรจากสหกรณ์ 48 แห่ง จำนวน 49 คน
เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ (สาย 1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional