Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ       เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติในฐานะผู้ตรวจสอบ
กิจการ โดยการทบทวนกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
ระเบียบต่างๆ ที่นำมาใช้กับการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งการวิเคราะห์
ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ กำหนดวิธีการตรวจสอบ การสรุป
ประเด็นการตรวจสอบกิจการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี
สหกรณ์มีปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีและ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดการทุจริต
ในสหกรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน รักษาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ นางสาวรัชนี
วิชชุลดา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ และนางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 อาคารจอดรถ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร
       ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1
ธันวาคม 2558 โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน เข้ารับการอบรม
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional