Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับ
การตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2559
เพื่อชี้แจงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
มีความพร้อมในการตรวจสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี
และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการได้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มไม่พร้อมรับ
การตรวจสอบ ให้ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์นครนายก และสหกรณ์จังหวัดนครนายก เพื่อหาทางในการแก้ไข
ปัญหาและการให้บริการที่เหมาะสมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด ตำบลเมืองนครนายก อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional