Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี     เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ขอนแก่น
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
หลักสูตร "คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"
โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
จำนวน 26 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ได้ทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงหลักจริยธรรมและ
หลักธรรมมาภิบาลในสหกรณ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
การควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน
สหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional