Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.10 จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร"
โดยมี นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 10
เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้จัดการ คณะกรรมการสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จำนวน 59 คน เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
สำหรับคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ได้รู้และเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่ดี
การบริหารความเสี่ยง และการเตือนภัยทางการเงิน อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลักดันให้สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธา
แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม
ลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional