Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. นครพนม จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”       เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
เป็น
ประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยนางสาว
พนิตนาฎ นามแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้การบันทึก
บัญชีและการปิดบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี แก่โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายแพ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านนาสามัคคี ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง และศูนย์การเรียนรู้
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional