Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สงขลา จัดอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”      เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
จัดอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”
สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการ
ขั้นพื้นฐาน”
สำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้แก่
สหกรณ์ที่อยู่ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการ
บัญชี เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะการควบคุม
ภายใน และการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารงาน ให้สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับมวลสมาชิกของ
สหกรณ์ต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 76 คน ณ ห้องทานตะวัน
โรงแรมกรีนเวิล์ด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional