Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.2 จัดประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
การประชุมสัมมนาสหกรณ์
ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้แทนของสหกรณ์ภาคเอกชนเกี่ยวกับ
นโยบายการสอบบัญชีภาคเอกชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
สหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสัญญาณบอกเหตุที่บ่งชี้อาจก่อให้
เกิดข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสแลก
เปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สามารถนำความรู้ที่ได้มากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานสหกรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
โดยได้รับเกียรติจาก
นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ
บัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
นายเกรียงศักดิ์ บุณยสุต ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด และอาจารย์สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ สภาวิชาชีพ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.2 และบุคลากรในสังกัด
สตท.2 ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องแสนสุข 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–26 พฤศจิกายน 2558
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 85 สหกรณ์ รวม 120 คน

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional