Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี     เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ระนอง
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่
บัญชีขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้สหกรณ์มีชั้นคุณภาพ การควบคุมภายในที่ดี และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการทุจริต และลดข้อผิดพลาดทางการเงิน
การบัญชี คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำ
เกี่ยวกับการเงินระบบบัญชีของสหกรณ์ พร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งได้ซักถามปัญหาและรับคำแนะนำจากวิทยากร
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
โดยมีนายประวัติ ใช้โรจน์
และนางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional