Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา จัดประชุม 3 ฝ่าย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ยะลา
ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบบัญชีที่ไม่มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำ
บัญชี สามารถกำหนดแนวทางในการหาผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี งบการเงิน
และรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ อันจะส่งผลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งของ
สมาชิกต่อไป
โดยมีสหกรณ์ จำนวน 13 แห่ง รวม 58 คน เข้าร่วมประชุม


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional