Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ของสหกรณ์
     เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
นำโดย นางสุนันทา เทพสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและ
การสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็นประธานเปิด
โครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน หลักสูตร การบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้แทนของสหกรณ์ภาคเอกชนเกี่ยวกับนโยบายการสอบบัญชีภาคเอกชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ตลอดจนสัญญาณบอกเหตุที่บ่งชี้อาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี
พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้มากำหนดนโยบายและแนวทาง การบริหาร
ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้
โดยมี
ผู้จัดการของสหกรณ์ พนักงานบัญชีของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ได้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ
อุบลราชธานี จำนวน 25 สหกรณ์ รวม 30 คน เข้ารับการอบรม
ณ ห้องโชติกา
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional