Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร
      เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร
การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมการผลิต
ทางการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2559
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชี
โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กำหนด สามารถจัดทำบัญชีได้ถูกต้องและเหมาะสม
โดยมี
นางจันทนา ทองคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวรัชดาภรณ์
บุญวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน
และครูผู้ปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง
โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย โรงเรียน ตชด.บ้านไร่ยาว โรงเรียน ตชด.บ้านยูงงาม
และศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านห้วยตง เข้ารับการอบรม ณ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครศรีธรรมราช
      พร้อมกันนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ณ โครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้บ้านหว้าใหญ่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional