Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี"



     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559
โดยร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชี พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
อาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรประชาชน
ทั่วไปและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รู้จัก
รายรับ รู้จักรายจ่าย รู้จักเงินออม สามารถจัดทำบัญชีได้ เกิดประโยชน์ทั้งใน
ชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ
โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์
มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วม
พิธีเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี



ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional