Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน     เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
นำโดย
นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”
เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการได้รับความรู้ความเข้าใจถึง บทบาท ภารกิจ หน้าที่
หลักธรรมาภิบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถ
ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
หลักสูตร
"เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน”
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ ให้สามารถ
จัดทำบัญชี งบทดลอง และงบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์มีชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดทางการเงินการบัญชี โดยมีสหกรณ์เป้าหมาย
เข้ารับการอบรม จำนวน 8 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุทัยธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional