Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระยอง จัดประชุม 3 ฝ่าย ตามโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
นำโดย นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระยอง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมจัดประชุม 3 ฝ่าย ตามโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559
แก่ผู้บริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความพร้อมในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทำบัญชี อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยร
วม โดยมี นางสาวประสพศรี
ภู่ริยะพันธ์หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง และนางสุวพีร์ โพธิ์คำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional