Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ ๑๐๐ ปีการสหกรณ์ไทย เสริมสร้างระบบธรรมภิบาลที่ดีให้สหกรณ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ร่วมบูรณาการหน่วยงานและภาคีเครือข่ายสหกรณ์ จัดงาน ในโอกาสทศวรรษครบ ๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย เตรียมคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบเสริมสร้างระบบธรรมภิบาลที่ดีให้แก่สหกรณ์
 
        นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ
๑๐๐ ปี ของการสหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการ
สหกรณ์ไทย ได้กำหนดจัดโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการ
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์
ไทย” รวมถึงแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย
และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เป็นหนึ่งหน่วยงานหลัก ที่เป็นคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าว โดยได้ร่วม
ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับ
สหกรณ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน และเตรียมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุก
ประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ ตามนโยบาย
รัฐบาล ที่เห็นชอบประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ ๑๐๐ ปี ของการ
สหกรณ์ไทย เพื่อให้สหกรณ์ เป็นองค์กรสำคัญของสังคมในการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาชนบท โดยมีส่วนราชการต่างๆ และองค์กรประชาชน
ทุกภาคส่วน ร่วมกันผลักดัน และร่วมกันทำบทบาทหน้าที่ของตนในการส่งเสริมและสนับสนุน 
        อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากการร่วมขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าว
 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เตรียมคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบ จำนวน
 ๑๐๐ สหกรณ์ โดยให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ หน่วยงานในสังกัดกรมฯ พิจารณา
คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิเคราะห์ลักษณะธุรกิจ ระบบบัญชีและการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ในปีปัจจุบัน เพื่อเข้าไปวางระบบบัญชีและควบคุมภายในให้สหกรณ์
เป้าหมายตามที่ออกแบบ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามระบบร่วมกับสหกรณ์ด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับ
สหกรณ์ และสหกรณ์มีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีที่ดี สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional