Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.3 จัดอบรมหลักสูตร " พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์”        เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร
จัดการพืชเศรษฐกิจฯ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์
การดำเนินธุรกิจการควบคุมภายในของสหกรณ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณ์ และการบริหารจัดการสหกรณ์สมัยใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ทั้งหมด
75 สหกรณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์
และชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional