Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.7 จัดอบรม "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" โรงเรียนบ้านอมพาย     เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่ครู
และนักเรียน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชน
รู้จักวิธีจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ของตนเองในแต่ละวัน รู้จักการวางแผน
การใช้จ่ายของตนเอง อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบันทึกบัญชี
ให้กับผู้ปกครอง เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล
โดยมี
ครูบัญชีเยาวชน ครูบัญชีผู้ช่วย และนักเรียน เข้ารับการอบรม
ณ โรงเรียน
บ้านอมพาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional