Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ร่วมสอนแนะบัญชีให้กับเกษตรกร อ.ละอุ่น ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ฯ
พร้อมด้วย
นายสมชาย ทิศกระโทก ครูบัญชีเกษตรกรอาสา ประจำอำเภอละอุ่น ร่วม
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน
ซึ่งจัดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง โดยสอนแนะบัญชี
ครัวเรือนให้กับเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้บ้านบุรีรัมย์ (สมชาย บุญเขื่อง) หมู่ที่ 1
ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน 60 ราย เพื่อจัดให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการบริหารจัดการ
พื้นที่ขนาดเล็ก หรือพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional