Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง จัดประชุม 3 ฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับการตรวจสอบบัญชี     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ
ร่วมจัดประชุม 3 ฝ่าย
ประกอบด้วย ผู้บริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความพร้อม
ในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีที่โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม
โดยมีหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง
และนางสาวศิริประภา ภูมิมาตร นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง อำเภอเมือง
จังหวัดระนองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional