Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร ผู้จัดการและคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์      เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล
ทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
หลักสูตร ผู้จัดการและคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ณ ห้องคอนเวนชั่น
ฮอลล์ 2 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งสิ้น 99 สหกรณ์ 200 คน
       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์นำไปใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธาน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และนายวัชรุน
จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษในหัวข้อ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนและแนวทาง
การส่งเสริมพัฒนาพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน และหัวข้อ
การบริหารความเสี่ยงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional