Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรีโพนทอง      เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่า
ศรีโพนทอง(ธรรมยุต) สาขาวัดป่ากุง บ้านแวงใต้ ตำบลแวง
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี นางสุนันทา เทพสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 4
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัด ร่วมสมทบทุนทอดกฐินสามัคคีสร้างพระอุโบสถ
และ
ได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย

      ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีกทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีและความรัก ความสามัคคี
ในหมู่พุทธศาสนิกชน อีกทั้งให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม ในการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
การทำบุญกฐิน
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional