Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พะเยา จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี
แก่ผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันพิจารณาการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พะเยาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional