Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในฯ     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางสาววันเพ็ญ รองเลื่อน นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุม
ภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล
เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว ให้แก่ข้าราชการ
และพนักงานราชการ
โดยมีนางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
ให้เกียรติเป็นประธาน
พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional