Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เรื่อง เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ     เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
เป็นประธาน
ในการเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระ ให้กับระบบสหกรณ์
หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เรื่อง เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สถาบันเกษตรมีการบริหารจัดการที่ดีมีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน
ณ โรงแรมไดมอนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional