Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี”     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี”
ภายใต้โครงการพัฒนา
ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เพื่อให้ครูบัญชีอาสารับทราบนโยบายและ
แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชี
ต้นทุนอาชีพ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูบัญชีด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทักษะ ในการสร้างและการใช้สื่อการสอนให้กับครูบัญชี โดยมีครูบัญชีอาสา จำนวน 72 คน
เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional