Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยโสธร จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี”     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี”
ภายใต้โครงการพัฒนา
ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เพื่อให้ครูบัญชีอาสารับทราบนโยบายและ
แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชี
ต้นทุนอาชีพ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูบัญชีด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทักษะ ในการสร้างและการใช้สื่อการสอนให้กับครูบัญชี โดยมีครูบัญชีอาสา จำนวน 72 คน
เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional