Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชุมพร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย
นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนายวราเทพ
สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2558 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
     ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้กล่าวในที่ประชุมให้
คณะกรรมการบริหารจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ตระหนักเน้นย้ำในส่วนของ
ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พร้อมชี้แจงหลักการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เพื่อให้
สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ภายในสหกรณ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional