Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ตาก จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน     เมื่อวันที่ 16 และ 20 - 21 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน (สำหรับสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล)
เพื่อผลักดัน
ให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธา
แก่สมาชิกสหกรณ์ และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดตากติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th
/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional