Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กทม. จัดอบรม "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี"     เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่
บัญชีขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้สหกรณ์มีชั้นคุณภาพ การควบคุมภายในที่ดี
และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการทุจริต และลดข้อผิดพลาด
ทางการเงินการบัญชี โดยให้ความรู้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บัญชี
ของสหกรณ์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกฎหมาย
ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินระบบบัญชีของสหกรณ์ พร้อมทั้ง
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งได้ซักถาม
ปัญหาและรับคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินงาน
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมบรรยายให้ข้อคิด
แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional