Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
จัดอบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559 ลุ่มน้ำแม่สะมาด-
ห้วยหมากลาง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจดบันทึกบัญชีที่
ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยหมากลาง ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional