Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ พร้อมด้วยนางสายสุนีย์
พรพินิจวรกุล ครูบัญชีเกษตรกรอาสา ประจำอำเภอกระบุรี
เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง โดยร่วมสอนแนะบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกร
ศูนย์เรียนรู้ (บ้านดรรชนี ศรีฟ้า) หมู่ที่ 6 ตำบล จ.ป.ร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
จำนวน 60 ราย
เพื่อจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก หรือพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional