Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท. 9 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์มาตรฐานขั้นต่ำ ฯ           เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
นำโดยนางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

เป็นประธานในการอบรม เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์มาตรฐานขั้นต่ำ
ในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุม
ภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติ สถิตวรรธนะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเป็นข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional