Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรบึงโขงหลง จำกัด      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตร
บึงโขงหลง จำกัด ครั้งที่ 29
เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี
บัญชี (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558) ให้กับสมาชิกได้รับทราบ
พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวยุพา นิยะนุช ผู้สอบบัญชีได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์และได้ทำการพิสูจน์
ความมีอยู่จริงของทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากและลูกหนี้
โดยมีนายบรรลือ ชูชาติ
นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional