Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชุมพร จัดอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน"      เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
นำโดย นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

เปิดการอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
บัญชีขั้นพื้นฐาน"
เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ และให้เจ้าหน้าที่บัญชีมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งหลักจริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การจัดทำบัญชี จัดทำงบการเงิน และสามารถใช้ข้อมูล
ทางบัญชีในการบริหารจัดการซึ่งส่งผลให้ระบบสหกรณ์มีความมั่นคง ยั่งยืน
สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ในการอบรมเพื่อเป็นตัวชี้วัดองค์ความรู้และประเมินผล จากที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากวิทยากรภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย
ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional