Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ตราด จัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสา
สมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณ
อย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และให้เห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัว
เรือน และต่อยอดไปจนถึงบัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจนจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดองก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน ให้การปฏิบัติงานของ
ครูบัญชีมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ และช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทำงานเป็น
ทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
จังหวัดตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional