Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมการประชุม 3 ฝ่าย ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 (อำเภอหนองเรือ)     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางณัฐสุดา จำปาวอ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม
ประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 เพื่อหาแนวทาง
ในการวางแผนเพื่อให้สหกรณ์ที่อยู่ใน PA 1 สามารถตรวจสอบได้ภายในเวลา
90 วัน สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบบัญชี จำนวน
31 แห่ง อีกทั้งยังชี้แจงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เห็นถึงความสำคัญการ
จัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ได้มอบหมายให้มีผู้จัดทำบัญชี
เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ในปีงบประมาณ 2559 และกำหนดผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำบัญชีของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional