Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ชัยภูมิ จัดอบรม หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน     เมื่อวันที่ 17–19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
นำโดย นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ชัยภูมิ
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน
สหกรณ์ได้ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี สหกรณ์ในพื้นที่จำนวน 8 แห่ง เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional